REGULAMIN MAJSTERNI

(zwany dalej „Regulaminem”)

Zwiedzający zobowiązani są do zapoznania się z treścią Regulaminu i bezwzględnego przestrzegania jego postanowień.

§ 1
Wejście na teren Majsterni

 1. Przestrzeń warsztatowa Majsternia (zwana dalej „Majsternią”) przeznaczona jest dla osób, które ukończyły 8. rok życia, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 poniżej.
 2. Dzieci, które nie ukończyły 13. roku życia mogą wejść do Majsterni wyłącznie z dorosłym opiekunem, który wspólnie z nimi korzysta
  z udostępnionych zestawów doświadczalnych i ponosi za dziecko pełną odpowiedzialność. Na jednego dorosłego opiekuna nie może
  przypadać więcej niż troje dzieci.
 3. Wejście na teren Majsterni możliwe jest o pełnych godzinach: 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00 oraz 18:00 od poniedziałku do soboty.
  Zakupiony bilet uprawnia do jednorazowego wstępu do Majsterni na czas nie dłuższy niż 90 minut.
 4. Na teren Majsterni zwiedzających wpuszczają pracownicy MBP lub inne wyznaczone przez MBP osoby.
 5. W przypadku wątpliwości co do wieku dziecka Obsługa MBP ma prawo żądać dokumentu potwierdzającego wiek.
 6. Liczba osób przebywających w Majsterni jest limitowana i nie może przekroczyć 18 osób.
 7. Obsługa MBP ma prawo odmówić wejścia na teren Majsterni w przypadku, gdy:
  • liczba osób w Majsternia przekroczy limit wskazany w ust. 6 powyżej,
  • brak jest dostępnych zestawów doświadczalnych.

§ 2
Zasady przebywania na terenie Majsterni

 1. W Majsterni obowiązuje całkowity zakaz jedzenia i picia.
 2. Z Majsterni nie mogą korzystać osoby, u których występują objawy choroby zakaźnej lub jeśli w domu panuje taka choroba.
 3. Przed wejściem do Majsterni okrycie wierzchnie należy zostawić w szatni.
 4. Podczas przebywania w Majsterni należy stosować się do uwag i zaleceń Obsługi MBP.
 5. We wszystkich sprawach nieobjętych Regulaminem należy zgłaszać się do Obsługi MBP.

§ 3
Zasady udostępniania zestawów doświadczalnych

 1. Zestawy doświadczalne wydaje wyłącznie Obsługa MBP.
 2. W tym samym czasie możliwe jest korzystanie wyłącznie z jednego zestawu doświadczalnego. Wypożyczenie kolejnego zestawu
  doświadczalnego jest możliwe wyłącznie po oddaniu Obsłudze MBP poprzedniego zestawu doświadczalnego.
 3. Zestawy mogą być wypożyczane indywidualnie lub w grupie do 4 osób.
 4. Niektóre zestawy dostępne są wyłącznie dla osób pełnoletnich lub dla osób niepełnoletnich z dorosłym opiekunem.
 5. Z udostępnionych zestawów doświadczalnych należy korzystać zgodnie z zasadami bezpieczeństwa znajdującymi się przy poszczególnych zestawach doświadczalnych.
 6. Zabronione jest wymienianie się udostępnionymi zestawami doświadczalnymi lub ich elementami z innymi zwiedzającymi.
 7. Po zakończeniu korzystania z zestawu doświadczalnego zwiedzający zobowiązany jest do jego zwrotu Obsłudze MBP, z uwzględnieniem, że zestaw doświadczalny powinien być sprawny i kompletny.
 8. W przypadku gdy zwiedzający, który dokonał zwrotu zestawu doświadczalnego i nie korzysta z kolejnego zestawu doświadczalnego
  w zakresie określonym w ust. 2 powyżej, zobowiązany jest do opuszczenia terenu Majsterni.
 9. Korzystanie z zestawów doświadczalnych jest możliwe wyłącznie we wskazanych miejscach.

§ 4
Postanowienia końcowe

 1. Osoby nieprzestrzegające postanowień Regulaminu lub niestosujące się do uwag i zaleceń Obsługi MBP zobowiązane są do natychmiastowego opuszczenia Majsterni na prośbę Obsługi MBP.
 2. Wszelkie awarie, uszkodzenia i zniszczenia, należy niezwłocznie zgłaszać Obsłudze MBP.
 3. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub życia zwiedzających, MBP zastrzega sobie prawo do natychmiastowego odstąpienia
  od realizacji świadczonych usług.
 4. MBP nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez zwiedzających w Majsterni.
 5. Poprzez zakup biletu wstępu do Majsterni zwiedzający akceptuje niniejszy Regulamin i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 6. Regulamin korzystania z Majsterni stanowi uzupełnienie Regulaminu zwiedzania wystawy edukacyjnej Inicjatywa SOWA i nie wyłącza
  stosowania jego postanowień.